Općina Dugopolje objavila je javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda u vlasništvu Općine Dugopolje.

Na prodaju je ukupno 6.746 m2 građevnog zemljišta u poslovnoj zoni Podi, koje je podijeljeno u tri zasebne parcele.

Tako se prodaje građevinsko zemljište:

  • neizgrađeno građevno zemljište na području K.O. Dugopolje, poslovna zona Podi i to nekretnine označene kao čest.zem. 5861/510 K.O. Dugopolje, u površini od 609 m2, radne oznake K-2 s početnom cijenom od 239,41 kn/m2. Početni iznos kupoprodajne cijene je 145.800,69 kuna. (ovdje saznajte detalje natječaja)
  • neizgrađeno građevno zemljište na području K.O. Dugopolje, proizvodno poslovna zona Podi Zapad i to nekretnina označena kao čest.zem. 8369/42 K.O. Dugopolje, u površini od 3019 m2, radne oznake R-33 s početnom cijenom od 414,72 kn/m2. Početni iznos kupoprodajne cijene je 1.252.039,68 kuna. (ovdje saznajte detalje natječaja)
  • neizgrađeno građevno zemljište na području K.O. Dugopolje, poslovna zona Podi i to nekretnine označene kao čest.zem. 5861/575 K.O. Dugopolje, u površini od 3118 m2, radne oznake R-14 s početnom cijenom od 341,66 kn/m2. Početni iznos kupoprodajne cijene je 1.065.300,00 kuna. (zaokruženo). (ovdje saznajte detalje natječaja)

O kojem zemljištu se radi

Prema podacima iz katastra vidljivo je kako se prodaju dva zemljišta u Dugopolju i jedno u Koprivnom. U Dugopolju se prodaju zemljišta površine 609 m2 i 3188 m2. Oba se nalaze uz benzinsku postaju APIOS. Zemljište od 609 m2 nalazi se s južne strane benzinske u smjeru Hotela Katarina, dok se zemljište od 3188 m2 nalazi sa sjeverne strane benzinske postaje uz ulicu Matice Hrvatske.

Građevno zemljište koje se prodaje u dijelu zone Podi koji pripada Koprivnom nalazi se uz tvrtku Young living koja već proizvodi u pogonima smještenim u općini Dugopolje. Vrlo je izgledno kako će upravo ta tvrtka kupiti i zemljište u Koprivnom koje se prodaje putem ovog natječaja, te uložiti u proširenje svojeg poslovanja.

Na sva tri zemljišta ponuditelj se obvezuje u ponudi navesti površine, planirane zahvatom u prostoru i to zatvorenu korisnu površinu, otvorenu radnu površinu (otvorena skladišta, nadstrešnice, radionice na otvorenom i sl.), te ostala otvorena površina (parkiralište, manipulativne prometnice i sl.).

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponuditelji su obvezi uplatit jamčevinu u iznosu od najmanje 10 % od ukupne početne cijene nekretnine, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena se jamčevina vraća u roku od 30 dana od dana zaključka Općinskog vijeća Općine Dugopolje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana, računajući od prvoga slijedećeg dana nakon objave javnog natječaja, a koji je objavljen 22. siječnja 2020. godine.

 

Podijeli objavu