Policijska uprava splitsko-dalmatinske županije uputila je obavijest za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Oglas prenosimo u cijelosti:

Objavljujemo Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Oglas možete pročitati OVDJE.

Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (“Narodne novine” broj: 78/2017) 

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ OGLASA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1.  Služba za upravne poslove, Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

      samostalni upravni referent za državljanstvo i strance 

Postupa po zahtjevima za primitak u hrvatsko državljanstvo, prestanak hrvatskog državljanstva i po zahtjevima za utvrđivanje hrvatskog državljanstva, rješava najsloženije predmete po propisima iz područja stranaca te obavlja I druge stručne poslove koje mu povjere, vodi upravni postupak.   

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)

Zakon o strancima (Narodne novine, br.130/11, 74/13 i 69/17)

Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine, br. 53/91, 70/91, 28*92, 113/93, 4/64, 130/11, 110/15)

2. Postaja prometne policije Split

    viši stručni referent – voditelj poslova prekršajnog postupka

Organizacija obavljanja prekršajnog postupka u policijskoj postaji, nadzire rad stručnih referenata za poslove prekršajnog postupka u policijskoj postaji, priprema predmete za potpis rukovoditelja postaje, obavlja druge poslove prekršajnog postupka.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)

Prekršajni zakon (Narodne novine, br. 107/07, 39/13,157/13,110/15,70/17)

Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 7/09)

3. Policijska postaja Hvar 

   administrativni tajnik

Obavlja administrativno – tehničke poslove u ustrojstvenoj jedinici, zaprima i otprema poštu, vodi urudžbeni zapisnik i druge evidencije ustrojstvene jedinice, sređuje, odlaže i čuva dokumente i predmete sukladno klasifikacijskom planu; brine o optimalnim zalihama uredskog potrošnog pribora i materijala.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 7/09)

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 93/95)

Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine, br. 107/12) 

4. Postaja granične policije Vrgorac

    upravni referent

Vodi upravni postupak i neposredno zaprima podneske i pismena od stranaca, u svezi prijave boravišta; prijave promjene adrese stana stranaca, obavlja poslove u svezi prijave i odjave prebivališta, izdavanja osobnih iskaznica, putnih isprava, izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja vozačkih dozvola i registracije vozila, izdavanja isprava strancima, stjecanja, prestanka i utvrđivanja hrvatskog državljanstva, vodi propisane evidencije, unosi podatke u IS.     

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)

Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine, br.53/91, 70/91, 28,92, 113/93, 4/64, 130/11, 110/15)

Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br.144/12 i 158/13)

Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine, br. 62/15)

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine, br.77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15)

Zakon o strancima (Narodne novine, br.130/11, 74/13 i 69/17)

Zakon o oružju (Narodne novine, br. 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17)

Pravilnik o vozačkim dozvolama (Narodne novine, br. 43/13, 77/13, 155/13, 1/15, 33/16, 108/16 i 86/17)

 PODACI O PLAĆI

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15), kao i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/09).

Spomenuti propisi mogu se naći na web stranicama Narodnih novina, http://www.nn.hr/   

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje kandidata  sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja)  i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno najmanje pet dana prije testiranja na web stranici Policijske uprave splitsko – dalmatinske www splitsko – dalmatinska.policija.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr

OBRAZAC PRIJAVE NA OGLAS