REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/19-10/01
URBROJ: 2180/04-01/1-19-2
Dugopolje, 11. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje” broj 7/18) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, objavljuje

JAVNI POZIV 
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugopolje u 2019. godini

 1.  Općinsko vijeće Općine Dugopolje povodom Dana Općine Dugopolje, 29. rujna, dodjeljuje nagrade za iznimna dostignuća i doprinos u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti u Općini Dugopolje i to:
   1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Dugopolje
   2. Nagrada Općine Dugopolje za životno djelo
   3. Godišnja nagrada Općine Dugopolje
   4. Zahvalnica Općine

  U jednoj kalendarskoj godini može se dodijeliti naviše jedno proglašenje počasnim građaninom, jedna nagrada za životno djelo, tri godišnje nagrade i četiri zahvalnice.

 2. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik, najmanje 50 građana s prebivalištem na području Općine Dugopolje, vjerske zajednice, ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačka društva i druge pravne osobe sa sjedištem na područu Općine Dugopolje.
 3. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dugopolje podnosi se u pisanom obliku Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja.
 4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dugopolje obvezno sadrži sljedeće podatke:
   • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
   • prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
   • osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osobnih podataka o osobi,
   • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Dugopolje.
 5. Uz prijedlog predlagatelj je obvezan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.
 6. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 7. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Trg F. Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, s naznakom „Za dodjelu javnog priznanja Općine Dugopolje za tekuću godinu – ne otvaraj“ do 20. kolovoza 2019. godine.
 8. Potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 021/668-280 te elektroničke pošte opcina@dugopolje.hr.