OŠ Dugopolje traži učitelja/icu hrvatskog jezika

Must Read
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta

UČITELJ / UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA

Radno mjesto

 DUGOPOLJE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 11.10.2019.


 19.10.2019.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


 Osnovna škola Dugopolje  Stepinčeva 4,21204  Dugopolje temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
 
       raspisuje
 
                                                          NATJEČAJ
                                              za popunu radnog mjesta
 
 

 1. Učitelj/ica hrvatskoga jezika  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

                                                                                              
Uvjeti: Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne  uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19)
 
Prijava na natječaj mora sadržavati :

 • Osobno ime
 • Adresu stanovanja
 • Kontakt: broj telefona i/ili mobitela
 • E-mail adresu
 • Radno mjesto za koje se prijavljuje
   
  Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju
 • < >dokaz o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja (preslika diplome, dopunske isprave)
        –    dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
        –    uvjerenje nadležnog suda  da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv
             podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak o nepostojanju zapreka za zasnivanje
             radnog odnosa u školi, prema članku  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj          
             i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za
             mirovinsko osiguranje)
   
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno u prijavi   priložiti sve propisane dokaze  prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod  jednakim uvjetima..
   
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve  dokaze  propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),
  Poveznica na internetsku stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   
  Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) za inozemno stečene diplome potrebno je priložiti dokaz o priznavanju  inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u RH.
   
  Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na razgovor pet dana prije dana određenog za razgovor. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.
  Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.os-dugopolje.skole.hr/zaposljavanje
  Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti razgovoru prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.
  Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.os-dugopolje.skole.hr/skola/dokumenti
  Kandidat koji nije pristupio razgovoru ne smatra se kandidatom.
  Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja.
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.
  Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole je 11. listopada 2019.
  Rok natječaja je od 12. do 19. listopada 2019.
  Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
  Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
  Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjeren preslike originala.
   
  Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nija drugačije određeno.
   
  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole
  Osnovna  škola Dugopolje, Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje 

Poslodavac

 OSNOVNA ŠKOLA ‘DUGOPOLJE’


 • pismena zamolba: Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

PITALI SMO IH i dali priliku da ODGOVORE!

Danas smo dobili nekoliko upita zašto na našim stranicama nema aktualnog načelnika i ekipe iz HDZ-a....
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img