Foto: Pixabay

Radi se o naknadi za starije građane koji tijekom života nisu ispunili minimalne uvjete za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Iako je u javnosti ova ideja postala poznata pod nazivom nacionalna mirovina, projekt će oživjeti 2021. godine pod drugačijim imenom – umjesto nacionalne mirovine dobit ćemo nacionalnu naknadu za starije osobe.

Iako se do sada najavljivala pod nazivom “nacionalna mirovina”, Hrvatska bi iduće godine trebala uvesti nacionalnu naknadu za starije osobe. Mirovina hr. je u posjedu jednog od prvih nacrta Prijedloga Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe.

Strategijom socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje od 2017. do 2020. godine predviđeno je uvođenje nacionalne mirovine za starije osobe koje ne ostvaruju mirovinu na temelju prethodnog rada i plaćenih doprinosa. Slične institute ima oko 100 država svijeta, a uglavnom se radi o minimalnim naknadama onim ljudima koji nemaju minimalne uvjete za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Zakonom o socijalnoj skrbi zajamčena je minimalna naknada kao pravo na novčani iznos kojim se osiguravaju osnovne životne potrebe samca ili članova kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ta naknada iznosi 800 kuna.

S druge strane, najniža mirovina koju možete dobiti za minimalnih 15 godina staža iznosi 1.019,55 kuna.

Ranije najave oko uvođenja nacionalne mirovine sugerirale su da bi visina naknade trebala biti između ta dva iznosa.
Procjenjuje se kako u Hrvatskoj živi približno 60 tisuća osoba starijih od 65 godina koji nemaju minimalne uvjete za mirovinu. Većinu čine žene, iz razloga jer su žene znatno manje nego muškarci sudjelovale u plaćenom radu izvan kuće, a njihove su karijere bile kraće i isprekidane.

Kao opći uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalne naknade utvrđeno je hrvatsko državljanstvo, starosna dob od 65 godina i prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Također, propisuju se i dodatni uvjeti na strani korisnika i članova kućanstva, odnosno dohodovni cenzus. Prihodovni/dohodovni cenzus utvrđuje se u visini iznosa nacionalne naknade za starije osobe, odnosno u iznosu od 800 kuna mjesečno po članu kućanstva.

Predlaže se da nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2021. godine iznosi 800 kuna. Taj iznos bi se trebao usklađivati počevši od 1. siječnja 2022. godine, a usklađivanja će se vezati uz stopu porasta indeksa potrošačkih cijena prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Odluku o usklađivanju nacionalne naknade za starije osobe donosi Upravno vijeće HZMO-a. HZMO će također biti nadležno tijelo za provedbu postupka i ostvarivanje nacionalne mirovine.

Detaljno o uvjetima

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Nadalje, osoba mora ispuniti i sljedeće uvjete:

1. ne smije biti korisnik mirovine prema propisima RH ili prema propisima druge države

2. prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva ne smije prelaziti utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe

3. ne smije biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

4. ne smije biti korisnik usluge smještaja u ustanovi socijalne skrbi prema propisima o socijalnoj skrbi

5. ne smije biti sklapatelj ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovora o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja

Korisnici prava na mirovinu/prava na zajamčenu minimalnu naknadu mogu ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njihov zahtjev obustavi isplata mirovine/zajamčene minimalne naknade.

Što se tiče kriterija prihoda, u prihod se ne uračunavaju doplatak za pomoć i njegu i invalidnina prema propisima o socijalnoj skrbi, invalidnina prema propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, invalidnina prema propisu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kao niti naknada zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu prema propisima iz mirovinskog osiguranja te druge naknade koje ne podliježu plaćanju poreza na dohodak prema poreznim propisima.

Koliko će to sve koštati?

S obzirom na predložene kriterije, procijenjeno je da će nacionalnu naknadu za starije osobe ostvariti približno 19.700 osoba u 2021. godini, te 21.840 osoba u 2022. godini.

To bi značilo da će uvođenje nacionalne naknade koštati 132 milijuna kuna u 2021. godini, te 186 milijuna kuna u 2022. godini.

Naknade će rasti, ali sporije nego mirovine

O pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe rješavat će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Postupak pak mora pokrenuti osoba koja zadovoljava uvjetima, a pravo na nacionalnu mirovinu joj pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Od 1. siječnja 2021. godine, kada će naknada zaživjeti, ona će iznositi 800 kuna mjesečno. Usklađivat će se jednom godišnje, počevši od 1. siječnja 2022. nadalje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, i to ako je stopa veća od nule.

Drugim riječima, iznos naknade će se usklađivati, ali još slabije nego što rastu mirovine, budući da se mirovine usklađuju prema povoljnijoj formuli.

Kao i mirovine, naknadu će isplaćivati HZMO, putem poslovnih banaka, u tekućem mjesecu za protekli mjesec. Sva sredstva koja se isplate nakon smrti korisnika pripadaju državnom proračunu Republike Hrvatske. Također, nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti.

HZMO će također jednom godišnje provjeravati osobne podatke, ostvareni prihod te druge uvjete. Ako zbog nastalih promjena korisnik više ne ispunjava uvjete o kojima ovisi stjecanje nacionalne naknade – pravo se ukida s danom nastanka promjene, piše Mirovina.hr.

Nacionalna naknada prestaje se isplaćivati pod ovim uvjetima

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe prestaje i isplata se obustavlja u slučaju:

1. kada se poveća prihod po članu kućanstva korisnika i/ili članova kućanstva koja utječe na ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, s danom nastale promjene

2. odjave prebivališta na području RH, danom odjave

3. kad je određen pritvor, istražni zatvor ili izdržavanje kazne duže od mjesec dana, danom nastupanja okolnosti

4. smrti korisnika, s danom smrti

5. smještaja korisnika u ustanovu socijalne skrbi prema propisima o socijalnoj skrbi, danom smještaja u ustanovu

6. sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovora o doživotnom uzdržavanju, danom potpisivanja ugovora