13 C
Split

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2019. godini

Must Read
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta

Općina Dugopolje donijela je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2019. godini.

(1) U Proračunu Općine Dugopolje za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i/ili projekata sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta sukladno programu javnih potreba u sportu Općine Dugopolje za 2019. godinu.

(2) Općina Dugopolje poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave na financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba u području sporta Općine Dugopolje.

(3) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Sport – ukupno raspoloživa sredstva iznose 850.000 kn.

(4) Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrditi prednost prijavljenog projekta/programa sastoje se od osnovnih i posebnih kriterija koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i predstavljaju njegov sastavni dio.

(5) Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • da im temeljna svrha nije stjecanje dobiti te njihove aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu;
 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija;
 • da su upisani u Registar sportskih djelatnosti;
 • da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, te podnijeli zahtjev Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za promjenu podataka u registru;
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza i prireza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Dugopolje;
 • da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora;
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa i/ili projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela.

(6) Najmanji iznos sredstava za financiranje po programu i/ili projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos je 1.000.000,00 kn

(7) Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:

Obrazac B1. Opći podatci o prijavitelju,

Obrazac B2. Opis programa ili projekta,

Obrazac B3. Proračun programa ili projekta,

Obrazac B4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

Obrazac B5. Izjava o nekažnjavanju,

Obrazac B6. Kriteriji vrednovanja programa i projekta u sportu

 1. 2Obrasci financijskog izvještavanja po završetku programa ili projekta:

Obrazac C1. Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu,

Obrazac C2. Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta.

 1. Izvadak ili preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske (Dostupno na Internet stranici https://registri.uprava.hr/#!udruge) ne stariji od 3 mjeseca od objave javnog poziva.
 2. Preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za udruge koji nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) za 2017. godinu.
 3. Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.

(8) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 4. veljače 2019. godine

(9) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr).

(10) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dugopolje) na sljedeću adresu:

Općina Dugopolje

Trg dr. Franje Tuđmana 1

21204 Dugopolje

(11) Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Dugopolje (nije dostavio opisno i financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u Općine Dugopolje u prethodnoj kalendarskoj godini .

(12) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(13) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  za dostavu  prijava programa ili projekta.

(14) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom: 021/660-280 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dugopolje.hr.

A3 Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini

B1 Opći podatci o prijavitelju

B2 Opis programa ili projekta

B3 Proračun programa ili projekta

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

B5 Izjava o nekažnjavanju

B6 Kriteriji vrednovanja programa i projekta u sportu

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta

C2 Obrazac financijskog izvještavanja

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Povrat poreza stiže ranije nego inače, prve isplate sjedaju na račune već 10. svibnja

POVRAT POREZA ranije se isplaćivao u kolovozu, a lani je iznimno kao socijalna mjera pomaknuta na lipanj, dok ove...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img