REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/19-30/04
URBROJ: 2180/04-03/2-19-1
Dugopolje, 07. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje, raspisuje

OGLAS

za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Jedinstvenom upravnom odjelu na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. ZNS-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,

Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • presliku Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN (ne treba ovjeravati)
 • vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati),
 • preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Dugopolje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Općina Dugopolje će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Probni rad traje dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od prijma u službu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18).

Opis poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije odnosi se na opis poslova opisane u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 5/18).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije“ određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 3/16 i 1/19).

Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Klasa: 120-01/10-01/01, Ur.broj: 2180/04-02/1-10-1 od 28. rujna 2010. godine.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenje rješenja o prijmu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na oglas dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na oglas, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Postupak provedbe oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Dugopolje, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr), na adresu:

Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje
– s napomenom „Za oglas“

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.