Foto: Duje Radović

Osnovna škola Dugopolje

Stepinčeva 4

21204  Dugopolje

raspisuje

                                                          NATJEČAJ

                                              za popunu radnog mjesta

  1. učitelj razredne nastave  –  1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme 

Uvjeti:

  • Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti :

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi

–    domovnicu

–    uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) za inozemno stečene diplome potrebno je priložiti dokaz o priznavanju  inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u RH.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo I priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve  dokaze  propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

Poveznica na internetsku stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.

Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjeren preslike originala.

Rok za primanje prijava  s dokazima o ispunjavanju uvjeta  je 8 dana  od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepravodobne ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u zakonskom roku.

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole

Osnovna  škola Dugopolje, Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje

                                                                                      RAVNATELJ

Željko Šparmajer