Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donijelo je odluku kojom se na popis pomagala uvrštavaju novi istovrsni medicinski proizvodi iz skupine pomagala za kretanje.

Riječ je o invalidskim kolicima s posebnom prilagodbom, te pripadajućim rezervnim dijelovima, te pomagalima za urogenitalni sustav, čime će osiguranicima omogućen veći izbor pomagala na koje mogu ostvariti pravo bez povećanja troškova, priopćeno je u srijedu iz HZZO-a.

Također je dopunjena indikacija broj 306 pridružena pomagalima Uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini uz dodatnu mogućnost mjerenja glukoze i ketona u krvi, te pripadajući senzor, a zbog potrebe praćenja ishoda liječenja od strane Povjerenstva za strategiju i liječenje bolesnika sa šećernom bolešću pri Ministarstvu zdravstva, navodi se u priopćenju.

Upravno vijeće izmijenilo je opće uvjete ugovora o dopunskog zdravstvenom osiguranju, čime se onima koji su imali policu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a ili kod drugog osiguratelja, koja je istekla ili je prekinuta prije isteka razdoblja osiguranja, omogućuje da ugovore novu bez vakacijskog roka, ako podnesu zahtjev za sklapanje novog ugovora u roku od 30 dana od prestanka važenja prethodne police, priopćeno je iz HZZO-a.

To je moguće, primjerice u slučajevima kada je polica prekinuta prije isteka zbog gubitka statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, gubitka prava na plaćanje premije iz sredstava državnog proračuna ili zbog ne plaćanja premije.

Inače, prilikom ugovaranja nove police aktivacijski je rok 15 dana.

Upravno vijeće donijelo je Odluku o načinu postupanja i rješavanja o zahtjevima odnosno prijedlozima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a., koja podrobnije utvrđuje postupke prilikom rješavanja zahtjeva/prijedloga nositelja odobrenja, a sve s ciljem kako bi se detaljnije i jasnije razradile aktivnosti i od strane HZZO-a i od strane nositelja odobrenja.

Odluka je donesena na temelju Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a, načinu utvrđivanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o njima, koji je stupio na snagu 11. travnja 2019. godine. Pravilnikom je također utvrđena obveza HZZO-a donijeti Odluku o visini naknade za podnošenje zahtjeva/prijedloga u svezi stavljanja lijekova na listu lijekova HZZO-a, a koja predstavlja svojevrsni cjenik za spomenuto.

Pravilnikom je propisano utvrđivanje novog Povjerenstvo za lijekove HZZO-a, koje će, za razliku od prijašnjeg sa 13 članova, brojiti 9 stalnih članova. Pored stalnih članova HZZO će posebnom odlukom imenovati i pridružene članove.

S ciljem osiguravanja dostupnosti i kontinuiranosti zdravstvene zaštite, HZZO će raspisati natječaj za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite za područja na kojima je Mreža nakon prethodno provedenih natječaja ostala nepopunjena, prenosi N1.