Otvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program LIFE u 2018. godini. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna € u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti.

Novost ovogodišnjeg natječaja je prijava projekata na potprogram Okoliš u dvije faze, dok prijava projekata na potprogram Klimatske aktivnosti ostaje ista kao i do sada – predaje se puna projektna prijava.

LIFE projektne prijedloge mogu prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

Odabrani projekti sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU Direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu LIFE projekata možete pronaći na mrežnoj stranici:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm

 

12. lipnja 2018. Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“
14. lipnja 2018. Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“
05. rujna 2018. Rok za dostavu koncepta za Integrirane projekte
12. rujna 2018. Predaja punog projektnog prijedloga za potprogram Klimatske aktivnosti
Listopad 2018. Poziv za dostavu punog projektnog prijedloga – Okoliš
Siječanj 2019. Rok za dostavu projektnih prijedloga za potprogram Okoliš
14. ožujka 2019. Rok za dostavu projektnih prijedloga za Integrirane projekte